Souhlas se zpracováním o. ú. Sérologická prospektivní studie | Unilabs

Souhlas se zpracováním osobních údajů - sérologická prospektivní studie

Potvrzuji, že jsem byl/a řádně informovaný/á o zpracovávání svých osobních údajů, a proto pro případy, kdy to je vyžadováno právními předpisy [zejména Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) či zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracovávání osobních údajů], svobodně uděluji svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dat a vzorku krve), které jsou poskytovány v souvislosti s vyšetřením protilátek IgG na COVID-19 za účelem sérologické prospektivní studie pro pojištěnce Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky a dále navazujících studií (včetně mezinárodních vědeckých projektů), které budou realizovány Asociací laboratoří QualityLab z.s. a/nebo Centrem RECETOX Masarykovy univerzity a/nebo Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR.

Dále souhlasím s tímm, aby data, která budou získána v rámci sérologické prospektivní studie, byla propojena s daty, která jsou obsažena v Národních zdravotních registrech ČR, a aby uvedené subjekty (Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky, Asociace laboratoří QualityLab z.s., Centrum RECETOX Masarykovy univerzity, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR) měly k těmto propojeným datům přístup.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji všem uvedeným subjektům, kteří vůči mně budou vystupovat jako samostatní správci osobních údajů.

Souhlasím, aby mi byly e-mailem zasílány výzvy k opakovanému testování na protilátky IgG proti koronaviru SARS-CoV-2 a informaci o případných navazujících vědeckých studiích.

Doba zpracování osobních údajů za účelem vědeckého a statistického výzkumu bude 50 let od ukončení sérologické prospektivní studie (pokud v průběhu času nebude nutné údaje zpracovávat, budu informován/informována o ukončení jejich zpracovávání).

Beru na vědomí, že osobní údaje jsou zpracovávány pro účely poskytnutí zdravotní péče (stanovení diagnózy) a služeb s tím spojených (zahrnující informování o zdravotní péči, sdělení výsledků a případného dalšího zpracování v anonymizované podobě) a dále pro účely vědeckého a statistického výzkumu v souladu účinnými právními předpisy České republiky a EU (více informací naleznete na www.uoou.cz).