VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY | Unilabs

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Unilabs Diagnostics k.s., IČO: 604 70 488, se sídlem Evropská 2589/33b, Dejvice, 160 00 Praha 6,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76193

 

VÝZNAM POJMŮ UŽÍVANÝCH V TĚCHTO VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

 

Cena

znamená cenu za poskytnutí Služby, která je stanovena Smlouvou;

GDPR

znamená nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 v platném znění a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;

Občanský zákoník

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

Objednatel

znamená Pacienta, který uzavírá s Poskytovatelem Smlouvu vlastním jménem nebo fyzickou osobu, která uzavírá s Poskytovatelem Smlouvu v postavení zákonného zástupce Pacienta; Objednatelem se tato osoba pro účely VOP rozumí i v době činění Rezervace (tj. před uzavřením Smlouvy);

„Objednatel s žádankou“

znamená Objednatele, který byl k provedení Vyšetření odeslán ošetřujícím lékařem a/nebo příslušným orgánem veřejné moci (zejména příslušnou hygienickou stanicí) disponujícího nejpozději v okamžiku Odběru platnou Žádankou, jehož Vyšetření bude hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění zdravotní pojišťovnou (v České republice), u níž je tato osoba zdravotně pojištěna; Objednatelem s žádankou se rozumí také Objednatel, který vystupuje jako zákonný zástupce Pacienta, který byl odeslán k Vyšetření dle předchozí věty;

Odběr

znamená (faktický) odběr biologického vzorku Pacienta, který má být předmětem Vyšetření;

Pacient

znamená fyzickou osobu, jejíž biologický vzorek má být na základě Smlouvy odebrán a který se má stát předmětem Vyšetření;

Poskytovatel

znamená společnost Unilabs Diagnostics k.s., se sídlem Evropská 2589/33b, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 604 70 488, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  Městského soudu v Praze, sp. zn. A 76193, kontaktní tel. 800 737 383, kontaktní email info@aeskulab.cz;

Program PureHealth

znamená specifický smluvní zdravotní program společnosti PURE HEALTH MEDICAL SUPPLIES L.L.C., se sídlem v Dubaji, určený pro cestující (leteckým spojením) do Spojených Arabských Emirátů, kteří mají zájem o provedení Vyšetření v době před odletem do cílové destinace ve Spojených arabských emirátech u jednoho z akceptovaných partnerů společnosti PURE HEALTH MEDICAL SUPPLIES L.L.C., mezi něž patří i Poskytovatel; bližší informace o programu PureHealth naleznete na webových stránkách https://purehealth.ae/international-preflight-covid-19-passenger-screening/;

Rezervace

znamená závaznou objednávku Služby učiněnou Objednatelem způsobem dále stanoveným v těchto VOP;

Rezervační systém

znamená elektronický systém Poskytovatele provozovaný na Webových stránkách, který slouží k učinění Rezervace a uzavření Smlouvy;

Samoplátce

znamená Objednatele, který hradí Cenu z vlastních prostředků, resp. který nehradí Cenu z prostředků veřejného zdravotního pojištění a současně nehradí Cenu v rámci Programu PureHealth;

„Samoplátce PureHealth“

znamená Objednatele, který je řádně registrován v Programu PureHealth a hradí Cenu v rámci Programu PureHealth;

Služba

znamená službu spočívající v provedení jednorázového Vyšetření Pacienta - jedné fyzické osoby (resp. vzorku biologického materiálu této osoby odebraného při Odběru) ve variantě dle volby Objednatele (na základě dostupné nabídky Poskytovatele) v souladu s uzavřenou Smlouvou; Služba je řádně poskytnuta okamžikem sdělení výsledků Vyšetření Objednateli za podmínek a způsobem stanovenými dále v těchto VOP;

Smlouva

znamená smlouva uzavřenou mezi Poskytovatelem a Objednatelem, jejímž předmětem je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli Službu za sjednanou Cenu a závazek Objednatele za podmínek uvedených ve Smlouvě a v těchto VOP zaplatit Poskytovateli dohodnutou Cenu a poskytnout součinnost nezbytnou k řádnému poskytnutí Služby (zejména se v předem stanoveném termínu a místě dostavit k Odběru a v případě Objednatele s žádankou předložit před provedením Odběru na výzvu Poskytovateli také platnou Žádanku);

Smluvní strany

znamená strany Smlouvy, tj. Poskytovatele a Objednatele;

VOP

znamená tyto všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele utvářející obsah Smluv;

Vyšetření

znamená laboratorní vyšetření biologického vzorku odebraného při Odběru provedené Poskytovatelem za účelem vyhodnocení výsledků Vyšetření (v závislosti na typu vybraného Vyšetření);

Webová stránka

znamená webovou stránku https://rezervace.unilabs.cz/

„Zákon o zdravotních službách“

znamená zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění;

Žádanka

znamená poukaz k provedení Vyšetření řádně vystavený příslušným ošetřujícím lékařem Pacienta a/nebo příslušným orgánem veřejné moci (zejména příslušnou hygienickou stanicí), který je v okamžiku jeho předložení Poskytovateli před provedením Odběru platný; Žádankou se rozumí také příslušná elektronická Žádanka, která je v okamžiku před provedením Odběru registrována a dohledána Poskytovatelem v Národním zdravotnickém informačním systému (NZIS).

 

 

 

 

 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Unilabs Diagnostics k.s. jsou vydávány ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku za účelem úpravy práv a povinností Smluvních stran v souvislosti
   s poskytováním Služeb a utváří nedílnou součást každé Smlouvy, která byla mezi Poskytovatelem
   a Objednatelem uzavřena prostřednictvím Rezervačního systému (uzavření Smlouvy jiným způsobem se nepřipouští), a jejímž předmětem je poskytnutí Služby ze strany Poskytovatele.
  2. Tyto VOP dále stanoví rovněž podmínky správy a užití Webových stránek a Rezervačního systému, jakož
   i podmínky ochrany a zpracování osobních údajů jejich uživatelů.
 2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Služby jsou Objednateli poskytovány na základě a za podmínek stanovených Smlouvou uzavřenou mezi Objednatelem a Poskytovatelem ve smyslu ustanovení § 2636 a násl. Občanského zákoníku a za podmínek a způsobem upraveným těmito VOP.
  2. Objednatel bere na vědomí, že Smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Objednatelem je smlouvou o péči o zdraví ve smyslu ustanovení § 2636 Občanského zákoníku, na základě které jsou poskytovány Služby (zdravotní služby) dle Zákona o zdravotních službách.
 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. K uzavření Smlouvy dochází na základě závazné objednávky (Rezervace) Objednatele učiněné prostřednictvím Rezervačního systému, který je provozován na Webových stránkách Poskytovatele, bezvýhradně akceptované Poskytovatelem, a to k následujícímu okamžiku:  
   1. v případě Samoplátce okamžikem přijetí úplné platby Ceny;
   2. v případě Objednatele s žádankou okamžikem předložení platné Žádanky (na výzvu Poskytovatele či jím pověřené osoby v době před Odběrem)
   3. v případě Objednatele PureHealth okamžikem předložení platného identifikačního čísla objednávky Vyšetření vygenerovaného z Programu PureHealth (dle smluvních podmínek Programu PureHealth).
  2. Objednatel uzavírá Smlouvu pro sebe a Poskytovatel je povinen na základě Smlouvy poskytnout Službu výlučně osobě Objednatele. To neplatí v případě, že Objednatel uzavírá Smlouvu za osobu, která není plně svéprávná (např. nezletilé děti), vůči níž je Objednatel v postavení zákonného zástupce. O této skutečnosti je Objednatel povinen Poskytovatele informovat před poskytnutím Služby. Práva a povinnosti Objednatele jakožto Pacienta dle Smlouvy se mutatis mutandis uplatní také vůči takto zastoupené osobě (zejména, nikoli však výlučně, práva pacienta vyplývající ze Zákona o zdravotních službách a práva spojená se zpracováním osobních údajů.
  3. Rezervace je v prostředí Rezervačního systému činěna v následujících krocích, na něž navazuje uzavření Smlouvy, jak je popsáno níže:

   Krok 1:     Výběr varianty Vyšetření

   V tomto kroku Objednatel vybere z nabídky Poskytovatele a označí konkrétní variantu Vyšetření, které má být v rámci poskytnutí Služby provedeno, a způsob platby Ceny (tj. zde Objednatel rovněž určí, zda bude Vyšetření hrazeno ve variantě Samoplátce, Objednatel PureHealth, nebo Objednatel s žádankou), které má být v rámci poskytnutí Služby provedeno. V rámci jedné Rezervace může být Objednatelem vybrána pouze jedna varianta Vyšetření a způsobu platby Ceny. Poskytovatel není povinen nabízet Vyšetření se způsobem platby Ceny pro Objednatele s žádankou ani pro Objednatele PureHealth.

    

   Je-li Objednatelem vybrána varianta platby Ceny pro Objednatele s žádanou (tj. z prostředků veřejného zdravotního pojištění), potvrzuje Objednatel tímto výběrem, že splňuje veškeré podmínky pro úhradu Ceny z prostředků veřejného zdravotního pojištění a zavazuje se předložit Poskytovateli před provedením Odběru platnou Žádanku. Nebude-li ze strany Objednatele platná Žádanka před Odběrem řádně předložena, Poskytovatel není povinen Službu poskytnout, přičemž v souvislosti s tím nemá Objednatel vůči Poskytovateli žádné další nároky.

    

   Je-li Objednatelem vybrána varianta platby Ceny pro Objednatele PureHealth (tj. prostřednictvím Programu PureHealth), potvrzuje Objednatel tímto výběrem, že byla Cena řádně zaplacena prostřednictvím Programu PureHealth a zavazuje se sdělit Poskytovateli před provedením Odběru platné identifikační číslo objednávky Vyšetření vygenerované z Programu PureHealth (dle smluvních podmínek Programu PureHealth). Nebude-li ze strany Objednatele před Odběrem sděleno platné identifikační číslo objednávky Vyšetření vygenerované z Programu PureHealth,  Poskytovatel není povinen Službu poskytnout, přičemž v souvislosti s tím nemá Objednatel vůči Poskytovateli žádné další nároky.

    

   Krok 2:     Výběr odběrného místa

   V tomto kroku Objednatel vybere z nabídky Poskytovatele a označí místo, kde dojde k Odběru vzorku potřebného k provedení Vyšetření (v závislosti na variantě Vyšetření zvolené v Kroku 1). Je možné zvolit pouze jedno odběrné místo. Provedenou volbu odběrného místa nelze po dokončení Rezervace změnit.

    

   Krok 3:     Výběr data a času Vyšetření

   V tomto kroku Objednatel vybere z nabídky Poskytovatele a označí přesné datum a čas, kdy dojde k Odběru na zvoleném odběrném místě (dle Kroku 2).

    

   Zvolené datum a čas provedení Odběru nelze po dokončení Rezervace změnit. Poskytovatel však umožňuje úplné zrušení provedené Rezervace (bez náhrady), a to prostřednictvím unikátního odkazu na příslušné webové stránky Poskytovatele, zaslaného na e-mailovou adresu Objednatele po dokončení Rezervace, jehož prostřednictvím Objednatel může potvrdit, že si přeje zcela zrušit platnou Rezervaci. Zrušení Rezervace je možné provést nejpozději do 23:00 dne předcházejícího dni zvoleného termínu Odběru (dle platné Rezervace). Bude-li Rezervace Objednatelem zrušena za podmínek a způsobem stanovenými dle předchozí věty, vrátí Poskytovatel Objednateli již zaplacenou Cenu do 7 dnů od okamžiku zrušení Rezervace, a to formou vrácení zaplacené Ceny na účet plátce náležející k platební kartě, kterou byla tato Cena uhrazena; plátce (ani Objednatel či Pacient) není oprávněn požadovat jiný způsob vrácení Ceny.

    

   Krok 4:    Poskytnutí osobních údajů Objednatele, seznámení s dalšími podmínkami poskytnutí Služby

   V tomto kroku Objednatel poskytne Poskytovateli osobní údaje o Pacientovi nezbytné k řádnému splnění Smlouvy. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli všechny vyžadované údaje správně, pravdivě a úplně, jinak není Poskytovatel povinen Službu poskytnout (aniž by v souvislosti s neposkytnutím Služby z tohoto důvodu vznikly Objednateli jakékoli nároky). Současně bude v tomto kroku vyžadováno potvrzení Objednatele, že se seznámil s podmínkami poskytnutí Služby (zejména s těmito VOP) a bezvýhradně s nimi souhlasí.

    

   V tomto kroku jsou Objednateli předloženy také informace týkající se zpracování poskytnutých osobních údajů (tyto jsou volně dostupné na webu https://www.aeskulab.cz/gdpr/ ) a poučení o některých specifických podmínkách poskytnutí Služby.

    

   Řádným vyplněním všech údajů (vč. potvrzení o seznámení a souhlasu s podmínkami poskytnutí Služby) a jejich odesláním Poskytovateli (tlačítkem „pokračovat“) se Rezervace považuje za dokončenou.

    

   Krok 5:     Platba Ceny Vyšetření

   V případě, že se Objednatel zavázal zaplatit Cenu jako Samoplátce, bude po dokončení Kroku 4 vyzván k provedení platby Ceny Vyšetření objednaného v rámci Rezervace. Poskytovatel umožňuje Samoplátcům platit Cenu výhradně bezhotovostní platbou provedenou prostřednictvím platební brány ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267 ; bližší informace o podmínkách užití platební brány a jejím provozu jsou k dispozici na webových stránkách https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana. Po řádném dokončení Kroku 4 výše bude Objednatel - Samoplátce automaticky přesměrován na příslušnou platební bránu, kde (v souladu s pokyny provozovatele platební brány) provede úhradu Ceny. O řádném provedení úhrady Ceny bude Objednatel informován ze strany provozovatele platební brány.  

    

   Krok 6:     Potvrzení o dokončení Rezervace

   V návaznosti na řádné dokončení Rezervace Poskytovatelem (viz Krok 4) a v případě Objednatele – Samoplátce také po uhrazení Ceny (viz Krok 5) potvrdí Poskytovatel Objednateli, že Objednatelem zvolený termín Odběru (viz Krok 2 a Krok 3) je pevně rezervován Objednateli a poskytne další související instrukce, a to prostřednictvím potvrzovacího e-mailu (společně s rekapitulací podmínek poskytnutí Služby) zaslaného na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou při Rezervaci (v rámci Kroku 4).

  4. Cena za Vyšetření je stanovena pevnou částkou dle varianty Vyšetření objednaného Objednatelem z nabídky Poskytovatele. O konkrétní výši Ceny je Objednatel informován nejpozději v rámci Rezervace - v Kroku 1 (Výběr varianty Vyšetření). Cena za Vyšetření je konečná a obsahuje veškeré náklady na realizaci Vyšetření a kroky s Vyšetřením související. Přehled všech nabízených Vyšetření a jejich cen je rovněž volně dostupný na Webových stránkách.
  5. Smluvní strany se dohodly, že výsledek Vyšetření sdělí Poskytovatel Objednateli výhradně prostřednictvím elektronické komunikace – zasláním na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v Rezervaci. Výsledek bude pro zvýšení bezpečnosti chráněn heslem, které Poskytovatel zašle Objednateli formou SMS na telefonní číslo uvedené Objednatelem v Rezervaci. Dokončením Rezervace Objednatel také potvrzuje, že v Kroku 4 poskytl správné telefonní číslo a e-mailovou adresu náležející Pacientovi (či jeho zákonnému zástupci), kam mohou být bezpečně zaslány údaje o výsledcích Vyšetření a příslušné heslo.
 4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby řádně a včas, s náležitou odbornou péčí, de lege artis a v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Poskytovatel nenese odpovědnost za výsledek Vyšetření ani další případné následky spojené s výsledkem Vyšetření.
  2. Objednatel bere na vědomí, že je Služba svou povahou zdravotní službou v souladu se Zákonem o zdravotních službách a může být Objednateli poskytnuta pouze na základě souhlasu Objednatele (není-li výslovně zákonem stanoveno jinak), který je Objednatel oprávněn kdykoli odvolat. Objednatel má v souvislosti s poskytováním Služby také další práva pacienta stanovená Zákonem o zdravotních službách a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
  3. Poskytovatel je oprávněn poskytnout Objednateli Službu (zcela či částečně) prostřednictvím třetí k tomu oprávněné osoby; v takovém případě Poskytovatel za poskytnutou Službu odpovídá Objednateli stejně, jako by ji poskytl osobně. Objednatel bere na vědomí, že Odběry mohou probíhat i v odběrných místech provozovaných společností Jocorp s.r.o., IČO: 03869628 nebo EMA Emergency s.r.o., IČO: 06107788 nebo MediCredit a.s. IČO: 07622325, která není smluvní stranou Smlouvy (je však smluvním partnerem Poskytovatele) či jiným smluvním partnerem Poskytovatele; o provozovateli konkrétního odběrného místa bude Objednatel informován přímo na místě. Práva spojená s plněním Služby provozovatelem odběrného místa bude Objednatel uplatňovat přímo u Poskytovatele.
  4. Při poskytování Služeb se Objednatel zavazuje dodržovat provozní řády prostor, v nichž jsou Služby poskytovány, jakož i odvodněné pokyny Poskytovatele (případně jím pověřených osob) a jejich zástupců.
  5. V souladu se Smlouvou se Objednatel (mimo jiné) zavazuje dostavit se k Odběru na odběrné místo a v čase, které zvolil při činění Rezervace.
  6. Na základě volby Objednatele v rámci Rezervace jsou Služby Objednateli poskytovány v příslušném zdravotnickém zařízení v místě zvoleném v rámci Rezervace a v termínu zvoleném Objednatelem. Poskytovatel poskytne Objednateli před započetím provádění Služby poučení o povaze Služby, jejím průběhu, opatřeních, která je třeba ze strany Pacienta dodržet před Odběrem, aby nedošlo ke zmaření Vyšetření, a dalších podstatných skutečnostech souvisejících s poskytnutím Služby, jakož i dalších právech a povinnostech Objednatele souvisejících s příslušnou Službou. Na žádost Poskytovatele je Objednatel povinen písemně potvrdit, že toto poučení obdržel.
  7. Objednatel je povinen dle nejlepšího vědomí předem informovat Poskytovatele (resp. osoby poskytující Službu) o všech skutečnostech, které mohou být podstatné pro řádné poskytnutí Služby, zejména o svém zdravotním stavu (případných obtížích, užívaných lécích, apod.). Poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytnutí Služeb, nebo poskytování Služeb ukončit či přerušit  z důvodu zdravotního stavu Objednatele, který je neslučitelný s výkonem Odběru/Vyšetření, v takovém případě Smluvní strany bezodkladně dohodnou další postup a nedojde-li k dohodě, je každá z nich oprávněna od Smlouvy odstoupit.
  8. Objednatel je povinen na výzvu Poskytovatele prokázat Poskytovateli (či jím pověřené osobě) svoji totožnost (u Objednatelů PureHealth bude vyžadováno prokázání se platným cestovním pasem či jiným takovým dokladem dle smluvních podmínek Programu PureHealth). Prokázání totožnosti bude požadováno především před vlastním provedením Odběru. Neprokázání totožnosti je podstatným porušením Smlouvy, bez kterého nelze řádně poskytnout Službu. Nebude-li totožnost v souladu s tímto čl. 4.8 Objednatelem prokázána, je Poskytovatel oprávněn odmítnout poskytnutí Služby, (aniž by v souvislosti s neposkytnutím Služby z tohoto důvodu vznikly Objednateli jakékoli nároky) a to i formou ústního sdělení o nemožnosti poskytnout Službu z důvodu neprokázání totožnosti Objednatele.
  9. Vedle případů výslovně uvedených v těchto VOP je Poskytovatel oprávněn odmítnout poskytnutí Služby nebo poskytování Služby ukončit či přerušit (aniž by v souvislosti s neposkytnutím Služby z tohoto důvodu vznikly Objednateli jakékoli nároky) v případě, že poskytnutí Služby nebude z jakéhokoli důvodu objektivně možné, a/nebo bude poskytnutí Služby omezeno či zakázáno příslušným obecně závazným právním předpisem a/nebo rozhodnutím (či jiným individuálním správním aktem) příslušného orgánu veřejné moci.
  10. Nebude-li možné poskytnutí Služby z důvodů na straně Poskytovatele (tj. z důvodů objektivní nemožnosti plnit, která není způsobena jednáním či opomenutím na straně Objednatele), je Poskytovatel povinen o této skutečnosti Objednatele informovat v dostatečném předstihu (je-li to možné) a nabídnout Objednateli náhradní termín Odběru ve zvolené variantě a na stejném místě, jako bylo určeno Smlouvou. Neakceptuje-li Objednatel tento náhradní termín nejpozději jeden pracovní den před nabízeným náhradním termínem,  Smlouva zaniká a Objednateli vzniká nárok na vrácení uhrazené Ceny. To platí i v případě, že by došlo k poškození vzorku Objednatele pořízeného při Odběru.
  11. Poskytovatel je oprávněn stanovit opatření, jejichž dodržení ze strany Pacienta je v době před provedením Odběru nezbytné, aby nedošlo ke zmaření Vyšetření; o těchto opatřeních informuje Poskytovatel Objednatele v dostatečném předstihu (podle povahy opatření) před provedením Odběru. Pacient je povinen opatření stanovená Poskytovatelem dodržet. Nedodrží-li Pacient stanovená opatření (dle hodnocení Poskytovatele), je Poskytovatel oprávněn (i) odmítnout poskytnutí Služby (aniž by v souvislosti s neposkytnutím Služby z tohoto důvodu vznikly Objednateli jakékoli nároky), a to i formou ústního sdělení o nemožnosti poskytnout Službu z důvodu nedodržení opatření, (ii) nabídnout Objednateli změnu Smlouvy spočívající v provedení jiného typu Vyšetření (se stejnou indikací), jehož provedení je možné i přesto, že nebyla dodržena opatření, a/nebo (iii) nabídnout Objednateli dodatečnou možnost zhojit následky nedodržení opatření jiným přiměřeným způsobem (např. odkladem provedení Odběru o nejvýše 60 minut, apod.). Bude-li to vzhledem k okolnostem rozumně možné, bude Poskytovatel nedodržení opatření řešit způsobem dle bodu (ii) nebo (iii) výše. Neakceptuje-li Objednatel návrh Poskytovatele dle bodů (i) nebo (ii) výše, je Poskytovatel oprávněn postupovat dle bodu (i) výše a Objednatel s tímto plně a bez výhrad souhlasí.
 5. ZMAŘENÍ UZAVŘENÍ SMLOUVY A POSKYTNUTÍ SLUŽBY
  1. Dokončením Rezervace se Objednatel zavazuje dostavit se v dohodnutém termínu a čase k Odběru na dohodnutém místě a dodržet veškerá opatření stanovená Poskytovatelem, aby nedošlo ke zmaření Vyšetření, přičemž toto je podmínkou pro řádné poskytnutí Služby. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel nemá zájem na uzavření a plnění Smlouvy v případě, že se Objednatel nedostaví v dohodnutém termínu a čase k Odběru na dohodnutém místě.
  2. V případě, že se Objednatel nedostaví řádně a včas k Odběru nebo jiným způsobem zmaří provedení Odběru v dohodném místě a čase (či jinak zmaří uzavření Smlouvy a poskytnutí Služby včetně, nikoli však výlučně způsobem dle čl. 4.11 těchto VOP), závazek Poskytovatele uzavřít Smlouvu a poskytnout Službu automaticky v plném rozsahu zaniká a Poskytovatel je oprávněn ponechat si Cenu již zaplacenou Objednatelem v plné výši.
  3. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených Občanským zákoníkem. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno Poskytovateli (alespoň e-mailem na e-mailovou adresu: klienti@unilabs.com).
  4. Vzhledem k tomu, že uzavřená Smlouva je smlouvou o poskytnutí zdravotní péče ve smyslu
   § 2636 a násl. Občanského zákoníku a Zákona o zdravotních službách, nevzniká Objednateli jako spotřebiteli v souladu s § 1840 odst. 1 písm. b) Občanského zákoníku právo na odstoupení od Smlouvy do 14 dní od uzavření Smlouvy, resp. od poskytnutí Služby, jak je tomu jinak u smluv uzavíraných distančním způsobem v souladu s právní úpravou § 1820 až § 1840 Občanského zákoníku.
 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Veškeré osobní údaje Objednatele poskytnuté Poskytovateli při uzavírání Smlouvy (v rámci Rezervace)
   a poskytování Služeb jsou Poskytovatelem zpracovávány, uchovávány a zabezpečeny před zneužitím třetí osobou v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména GDPR. Bližší informace o zpracování osobních údajů včetně informací o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním naleznete na webu www.aeskulab.cz/gdpr v sekci dokumentů pro pacienty.
  2. Poskytovatel, jako správce osobních údajů, tímto sděluje, že v souvislosti s uzavíráním Smlouvy
   a poskytováním Služby shromažďuje zejména následující osobní údaje o Objednateli (příp. osobě, jíž je Objednatel zákonným zástupcem):
   1. Identifikační údaje (jako je jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, rodné číslo/číslo pojištěnce nebo datum narození, údaje uvedené v příslušném dokladu totožnosti),
   2. Kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo),
   3. Údaje o zdravotním stavu (vzorky biologického materiálu a jejich rozbor, výsledek Vyšetření, nezbytné údaje o zdravotním stavu, které mohou mít vliv na poskytnutí Služby),
   4. Údaje o členství v systému PureHealth.
  3. Poskytovatel dále sděluje, že ke shromažďování a zpracování výše uvedených osobních údajů dochází zejména za účelem uzavření Smlouvy a poskytnutí Služby. Tyto údaje mohou být dále zpracovávány také za účelem plnění zákonných povinností Poskytovatele, zejména v souvislosti s jejich předáváním příslušným orgánům veřejné moci (např. v případě pozitivního testu na COVID-19 je Poskytovatel povinen informovat příslušnou Krajskou hygienickou stanici a ÚZIS).
  4. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se Zákonem o zdravotních službách a dalšími právními předpisy na ochranu veřejného zdraví.
  5. Příjemcem osobních údajů jsou mimo příslušných orgánů veřejné moci (či jiných osob stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy) také smluvní partneři Poskytovatele podílející se na zpracování těchto údajů, a to na základě příslušných smluv o zpracování osobních údajů. Mezi tyto smluvní partnery patří zejména společnost Alpha medical, s. r. o., IČO: 31647758, Jocorp s.r.o., IČO: 03869628 nebo EMA Emergency s.r.o., IČO: 06107788 nebo MediCredit a.s. IČO: 07622325, společnost PURE HEALTH MEDICAL SUPPLIES L.L.C. (bližší podmínky nakládání s osobními údaji naleznete také ve smluvních podmínkách Programu PureHealth) a v omezeném rozsahu (pouze v rozsahu kontaktních údajů Objednatele) také společnost ComGate Payments, a.s., IČO: 279 24505 (provozovatel platební brány).
  6. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o změně poskytnutých osobních údajů.
  7. V případě potřeby se ve věci zpracování a ochrany osobních údajů lze na Poskytovatele, jakožto správce osobních údajů obrátit na kontaktech uvedených na webových stránkách aeskulab.cz/gdpr nebo prostřednictvím e-mailové adresy pověřence Poskytovatele po ochranu osobních údajů dpo@unilabs.com.
 7. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPORŮ
  1. Pro případy mimosoudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Objednatelem v případě vadného plnění ze strany Poskytovatele či stížností na kvalitu Služeb stanovil Poskytovatel níže uvedenou kontaktní emailovou adresu: statutar@aeskulab.cz. Tím není dotčeno právo Objednatele reklamovat poskytnutou Službu v sídle Objednatele či písemně distančním způsobem prostřednictvím datové schránky či doručením písemnosti osobně či poskytovatelem poštovních služeb do sídla Objednatele. 
  2. Poskytovatel a Objednatel sjednávají, že případné spory vyplývající ze Smlouvy, které nebudou vyřešeny mimosoudně smírnou cestou, budou předloženy věcně a místně příslušnému soudu České republiky.
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že jednotlivé funkce Webových stránek (nebo jejich část) nemusí být nepřetržitě dostupné. Poskytovatel neodpovídá Objednateli (ani žádné jiné osobě) za jakoukoli újmu vzniklou v souvislosti s výpadkem kterékoli z funkcí Webových stránek.
  2. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli změnit. Nové VOP jsou v takovém případě vůči třetím osobám účinné ode dne jejich zveřejnění na Webových stránkách či jiným oznámením Objednateli (podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve). Součástí obsahu každé Smlouvy se stávají VOP účinné ke dni uzavření příslušné Smlouvy. Toto ustanovení čl. 8.2. VOP se uplatní obdobně také pro případnou změnu cen Vyšetření; pro účely uzavření Smlouvy je platná vždy cena Vyšetření, kterou Objednatel akceptoval v Kroku 1 Rezervace.
  3. Právní vztahy Smluvních stran, které nejsou upraveny Smlouvou nebo těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a Zákona o zdravotních službách.
  4. Tyto VOP jsou účinné od 04.05.2021. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém a anglickém znění; v případě jakýchkoli rozporů mezi českým a anglickým zněním má přednost české znění.

 

 

Unilabs Diagnostics k.s.